De Praktijk voor Ondersteuning bij Levensvragen (POL), gevestigd te Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Naam:           Praktijk voor Ondersteuning bij Levensvragen (POL)                      

Telnr.:           +31 6 41 88 39 79      

Emailadres:   info@pol.nu  

Website:        www.pol.nu

KvK-nr.:         77359178

    

Werkzaamheden

POL is het bedrijf van vrijgevestigd geestelijk verzorger
Sabine Crooijmans.

 

Onder geestelijke verzorging wordt verstaan: professionele

begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en

levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers bieden individuele

begeleiding en groepsbegeleiding, meestal in de vorm van

gesprekken. Zij gaan op zoek naar wat u kracht en inspiratie

geeft, aansluitend bij uw levensverhaal en levensbeschouwelijke

achtergrond. Ook kunnen zij u bijstaan met rituelen, vieringen

en bij afscheid.

 

Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht geloof

of levensovertuiging. In beginsel is elke geestelijk verzorger

in staat om u te begeleiden. Als u verzoekt om iemand

van de eigen levensbeschouwelijke achtergrond of als

de geestelijk verzorger op de grenzen van de eigen

competentie stuit, zal deze u doorverwijzen naar een collega.

 

Tenzij u hier anders over beslist, is de geestelijk verzorger

verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van

alles wat haar in de uitoefening van haar beroep vertrouwelijk

ter kennis is gekomen en alles wat zij heeft waargenomen

en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.

De geheimhouding blijft van kracht na beëindiging van

het contract, ook na overlijden van cliënt.

 

 

Gedragsregels geestelijk verzorgers

Er is een aantal gedragsregels waaraan de

geestelijk verzorger gehouden is bij de uitoefening

van haar beroep ten aanzien van privacy. Deze

gedragsregels zijn vastgelegd in de

beroepscodes van de zendende instantie

(https://files.humanistischverbond.nl/cms/files/beroepsstandaard.pdf)

en van de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers

(https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2018/07/Beroepsstandaard-2015.pdf)

Voor u bieden de beroepscodes van deze

instellingen een normatieve basis voor de

vertrouwensrelatie die u met de geestelijk

verzorger aangaat. Ten slotte wordt de kwaliteit

van de geestelijk verzorger geborgd door  

kwaliteitsregister van geestelijk verzorgers

(https://www.skgv-register.nl/). 

Persoonsgegevens

POL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u

gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u

deze gegevens zelf verstrekt. De geestelijk verzorger

verzamelt over u en uw omstandigheden slechts

gegevens voor zover die van belang zijn voor de

begeleiding. Hieronder vindt u een overzicht van de

persoonsgegevens die worden verwerkt:

 

Algemene persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer indien u facturen betaalt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • Doorverwijzende zorgverlener
  • Godsdienst of levensovertuiging;
  • Dossiervorming

 

Verwerking gegevens

POL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten bij u te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling.Opslag en bewaartermijn persoonsgegevens

POL bewaart uw persoonsgegevens op de eigen computer in een beveiligd document voor een duur van maximaal 15 jaar. Daarna draagt de geestelijk verzorger er zorg voor dat uw gegevens op juiste wijze worden vernietigd. De geestelijk verzorger draagt er zorg voor dat alleen zij toegang heeft tot uw persoonsgegevens.Beveiliging persoonsgegevens

POL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De opslag van uw gegevens wordt beschermd door gebruik van wachtwoorden. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pol.nu.Uitwisseling gegevens

De geestelijk verzorger wisselt uitsluitend gegevens uit met andere personen of instanties voor zover dat van belang is voor u en met uw uitdrukkelijke toestemming. De geestelijk verzorger ziet erop toe dat ook bij deze derden de geheimhouding van uw gegevens voldoende zijn gewaarborgd. Derden zijn verwijzers (bv huisarts) of netwerken palliatieve zorg (bijv. Centrum voor Levensvragen, Netwerk Integrale Kindzorg). Uitwisseling vindt plaats via mail of beveiligde app (Siilo).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

POL neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

 

POL gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 1. Microsoft Excel en Word voor online boekhouding. Hier worden uw persoonsgegevens bewaard die nodig zijn voor het factureren van de aan u geleverde diensten.
 2. Microsoft Word voor dossiervoering, voor zover van belang voor de begeleiding.
 3. Ziver of G-mail en Siilo app voor contact met zorgverleners.Cookies, of vergelijkbare technieken

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over uw apparaat. POL maakt geen gebruik van  cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door POL. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover POL beschikt in een computerbestand of op papier naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pol.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let op: Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reactie op uw verzoek.

 

Klacht indienen

POL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Indien tegen de geestelijk verzorger een klacht wordt ingediend, ontslaat dat de geestelijk verzorger niet van haar geheimhoudingsplicht. Indien doorbreking van de geheimhoudingsplicht noodzakelijk is, dient de geestelijk verzorger daarvoor uw toestemming te hebben. Dit geldt ook wanneer een andere belanghebbende een klacht heeft ingediend. Ook dan geldt dat de geestelijk verzorger terughoudendheid in acht dient te nemen en dat zij de geheimhoudingsplicht alleen voor zover noodzakelijk voor haar verdediging doorbreekt.